Spring naar content

Yunits, gevestigd aan Beneluxlaan 6, 3527 HT Utrecht. Yunits is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Yunits
Beneluxlaan 6, 3527 HT Utrecht
030 – 234 10 20

Martin Donk is de Functionaris Gegevensbescherming van Yunits. Hij is te bereiken via info@yard.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Yunits verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@yard.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Yunits verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief bij inschrijving op onze nieuwsbrief
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming

Yunits neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Yunits) tussen zit.

Yunits gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

XSGW – Zelf ontwikkeld klant relatie beheer systeem om de zakelijke relatie met beoogde klanten en klanten te kunnen verbeteren.
Supporttools – Zelf ontwikkelde support omgeving waarin zakelijke relaties staan om (bugs of nieuwe feature) verzoeken af te handelen.
Mailcampagnes –  Nieuwsbrieven systemen om bij inschrijving op de nieuwsbrief artikelen te delen en product aanbiedingen te kunnen doen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Yunits bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens > Bewaartermijn 3 jaar > Reden: Om zakelijke relatie te kunnen verbeteren.
Personalia > Bewaartermijn 3 jaar > Reden: Om zakelijke relatie te kunnen verbeteren.
Adres > Bewaartermijn 3 jaar > Reden: Om zakelijke relatie te kunnen verbeteren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Yunits verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Yunits blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Yunits gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

Yunits gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/
Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.
Voor een volledig overzicht van de door ons gebruikte cookies zie ook ons cookiebeleid op de volgende cookiepagina.

Clarity

Wij maken gebruik van Microsoft Clarity om heatmaps en recordings van bezoeken vast te leggen. Om deze informatie te meten, plaatst Microsoft een cookie op de website. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. De door Microsoft verzamelde gegevens worden door Microsoft opgeslagen en verwerkt. In het privacybeleid van Microsoft kunt u meer informatie vinden over hoe zij met jouw gegevens omgaan. Wij analyseren in Microsoft Clarity de heatmaps en recordings om het gebruik van de website te verbeteren. De data worden maximaal 1 jaar opgeslagen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Yunits en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@yard.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Yunits wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Yunits neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Google ReCAPTCHA

Deze site is beveiligd met reCAPTCHA en het Privacybeleid en de Servicewaarden van Google zijn van toepassing.

Responsible Disclosure – Verantwoordelijke openbaarmaking


Yard | Digital Agency hecht veel belang aan de beveiliging van haar systemen en de bescherming van de privacy van gebruikers van haar websites. Ondanks alle voorzorgsmaatregelen blijft het mogelijk dat er een zwakke plek in de website te vinden is. Mocht u een zwakke plek in de beveiliging van de websites constateren, dan stellen we het bijzonder op prijs als u dit bij ons meldt.

Wij vragen u:

 • De zwakke plek, het datalek of het probleem te melden. Dat kunt u doen door te mailen naar support@yard.nl of bel ons.
 • Alleen informatie te geven die nodig is om te laten zien waar het probleem zit. U kunt bijvoorbeeld doorgeven hoe u de zwakke plek, het datalek of het probleem gevonden heeft.
 • Geen misbruik te maken van de zwakke plek, het datalek of het probleem. Voorbeeld: u haalt meer gegevens van het internet af dan nodig is of u kijkt gegevens van andere personen in, verwijdert gegevens of past gegevens aan.
 • Geen schadelijke software te plaatsen op ons netwerk (malware) of chantage te plegen door computersystemen te blokkeren (ransomware).
 • De zwakke plek, het datalek of het probleem niet met anderen te delen totdat een oplossing is gevonden. Alle vertrouwelijke gegevens die u heeft verzameld, moeten direct verwijderd worden als het probleem is opgelost.
 • Om geen aanval te doen op de computersystemen om bijvoorbeeld gebruikers te verleiden om vertrouwelijke gegevens van henzelf te geven (social engineering), om de website niet meer goed te laten functioneren (DDoS) of om wachtwoorden te kraken of vergeten wachtwoorden te achterhalen (bruteforce hacking tools).

Wat mag u van ons verwachten:

 • De coördinator Informatieveiligheid (Security Officer) neemt binnen 3 werkdagen contact met u op om een eerste terugkoppeling te geven.
 • Als er sprake is van een datalek, melden wij dit aan de Autoriteit Persoonsgegevens.
 • Wij behandelen uw melding vertrouwelijk. Wij delen uw persoonlijke gegevens niet met derden zonder uw toestemming. Uw gegevens worden wel gedeeld met derden als het noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen of om een rechterlijke uitspraak op te volgen.
 • Wij ondernemen geen juridische stappen tegen u als melder als u zich aan bovenstaande voorwaarden houdt.
 • Wij houden u op de hoogte over de voortgang en het oplossen van het probleem.
 • Als wij de melding bekendmaken, zullen wij uw naam als ontdekker bekendmaken. Dit gebeurt alleen als u dit zelf wilt.
  Wij doen ons best om alle problemen zo snel mogelijk op te lossen. Als het probleem is opgelost, kunt u het eventueel bekendmaken, mits wij hiermee akkoord gaan. Wel vragen wij u om de ons daarbij te betrekken.